zondag, juli 22, 2018

Hier vindt u allerlei artikelen waarin over Doodstil geschreven is en die verschenen zijn in nieuwsbladen vanaf 2005 tot 2010

 • Dagblad van het Noorden 1 april 2005

 • Dagblad van het Noorden 4 april 2005

 • Dagblad van het Noorden 5 april 2005

 • Dagblad van het Noorden 5 april 2005

  Doodstil is een goeie hechte gemeenschap geworden

  Doodstil is niet stil en niet
  saai, zo vertellen de inwo-
  ners van het dorpje dat bo-
  venaan staat in de verkie-
  zing van de mooiste plaats-
  naam "We missen Doods-
  til zeggen oud-inwoners.

  Door Marijke Brouwer

  Doodstil - Ze vinden er aflei-
  ding. De tuin, de nieuwe
  hond Josca, de rust. Reint
  Voorthuis (49) woont met zijn
  vader in Doodstil, op het
  kruispunt , in de fraaie wo-
  ning Barmerhoek. Zijn zus
  Riekje (46) is tijdelijk aanwe-
  zig in het ouderlijk huis dat in
  1916 door hun overgrootva-
  der Smedema is gebouwd.
  Zij zijn geboren en getogen
  in Doodstil, het gehucht tus-
  sen Zandeweer en Uithuizen,
  dat vorige week als één van de
  populairste plaatsnamen van
  Nederland uit de bus is geko-
  men. Dat vinden broer en zus
  Voorthuis hartstikke leuk.
   Vroeger zeiden ze altijd
  dat ze uit Zandeweer kwa-
  men.   Doodstil   bestond
  wel, maar had geen plaats-
  naambord. Ze gingen in
  Uithuizen naar school en
  waren verder veel thuis, waar
  ze de ruimte hadden en waar
  de buurvrouw van schuin te-
  genover goud waard was.
  "Tante Frouwke Boersema
  heette ze. Zij was als een

  tweede moeder", zegt Riekje.
    Ze vertellen dat oud inwo-
  ner Roelf Meinardi bijna alles
  over Doodstil weet. Hij woont
  sinds een jaar met zijn vrouw
  in verzorgingstehuis Hunsingo-
  heerd in Uithuizen. Dat bevalt
  prima, maar wat missen ze
  Doodstil. "Ik ben er tot mijn
  65ste boer geweest.   Door
  buurtvereniging   Doodstil
  Springlevend, die sinds een
  jaar of vijftien bestaat, is het
  een goeie, hechte gemeen-
  schap geworden". vertelt Mei-
  nardi (83).
   Van die buurtvereniging
  zijn alle 45 huishoudens van
  Doodstil lid, vertelt secretaris
  Anita Vermue. Zij vindt het
  mooi dat Doodstil aan kop ligt
  in de verkiezing van mooiste
  plaatsnaam. En doodstil is het
  er zeker niet. "Langs ons huis
  loopt een wandelroute en die
  is behoorlijk druk. Wat wij
  vanuit de keuken ook vaak
  zien is dat mensen op de foto
  gaan bij het plaatsnaambord."

  - VERKIEZING

    Doodstil is samen met 's-Herto-
    genbosch, Muggenbeet en Wa-
    terlandkerkje het vaakst ge-
    noemd als mooie plaatsnaam,
    een verkiezing opgezet door de
    journalist Ben Schattenberg. De
    gehele maand april kan een ieder
    zijn stem op één van deze vier
    plaatsen uitbrengen via de web-
    site www.mooieplaatsnaam.tk

 • Dagblad van het Noorden 9 april 2005

 • Dagblad van het Noorden 13 april 2005

 • Dagblad van het Noorden 18 april 2005

 • Dagblad van het Noorden 18 april 2005

 • Dagblad van het Noorden 3 mei 2005

 • Dagblad van het Noorden 7 mei 2005

 • Dagblad van het Noorden 18 mei 2005

  Doodstil viert intiem mooiste-plaatsnaam-feestje

  Doodstil verwierf eeuwige
  roem door de verkiezing
  De mooiste plaatsnaam van
  Nederland te winnen. Eeu-
  wige roem is prachtig,
  maar een tastbaar feestje is
  nooit weg. Dat komt er-
  aan.

  Door Marijke Brouwer

  Doodstil - Duizenden Neder-
  landers waren het erover
  eens; het dorpje Doodstil had
  van alle dorpen en steden de
  leukste, grappigste, koddig-
  ste, kortom de mooiste naam.
  Dat bleek uit de verkiezing De
  mooiste plaatsnaam van Neder-
  land die in april werd gehou-
  den
    Doodstil verdient als win-
  naar van deze wedstrijd eeu-
  wige roem. Het dorpje haalde
  vele kranten en ook de lande-
  lijke tv-journaals pakten er-
  mee uit. Ben Schattenberg
  (29) uit Weert, Initiatiefne-
  mer van de verkiezing, wil
  het niet bij de eer alleen laten.
  Momenteel is er een oor-
  konde voor het dorpje in de
  maak dat hij op 25 mei over-
  handigt aan voorzitter Geert

   

  Kaap van buurtvereniging
  Doodstil Springlenvend. Schat-
  tenberg maakt die dag kennis
  met het dorp dat hij, onbe-
  doeld, op de kaart zette.
    Het blijft niet bij de oor-
  konde alleen. Doodstil, hoe
  klein ook, vier plaats-
  naamborden. Die krijgen alle
  vier een onderbord waarop te
  lezen valt dat Doodstil de
  mooiste plaatsnaam van Ne-
  derland is. Na de onthulling
  daarvan klinken de glazen.


  Stil

  Vervolgens wordt Doodstil
  weer stil en intiem. De plaat-
  selijke jeugd laat ballonnen
  op, waarna er in de tuin van
  de familie Knol een barbecue
  is. Aangeboden door de ge-
  meente, maar bestemd voor
  de dorpelingen onder elkaar.
  Zoals het hoort in Doodstil


  - FEESTJE

  Het mooiste-plaatsnaam-feestje
  in Doodstil begint 25 mei om
  16.00 uur. Het officiële gedeelte
  vindt plaats bij de brug, waar ook
  de ballonnen de lucht in gaan. De
  barbecue vindt plaats in de tuin
  van de familie Knol.

 • Dagblad van het Noorden 2 juli 2005

 • Dagblad van het Noorden 26 mei 2005


  foto: Jelte Oosterhuis

  Wethouder Rein Eisinga onthult het bord waarop    
             
  staat dat Doodstil de mooiste plaatsnaam van Nederland is.

  Doodstil gaat hand in hand met Schellebelle

  Door Marijke Brouwer

  DOODSTIL - Het zijn van die
  eenmalige gebeurtenissen.
  Zoals een eindexamenfeestje
  dat voor iemand persoonlijk
  kan zijn, zo is het mooiste-
  plaatsnaam-feestje dat voor
  de ruim honderd inwoners
  van Doodstil. Gisteren vier-
  den zij dat Doodstil is verko_
  zen tot mooiste plaatsnaam
  van Nederland.
    De vlaggen hangen uit, heel
  Doodstil lijkt in bloei te staan
  en minstens 98 procent van
  de bevolking is uitgelopen
  naar het erf van de familie
  Knol, bij de brug. Daar staat
  een drankje klaar en initia-
  tiefnemer van de internet-
  wedstrijd 'Mooiste plaats-
  naam' Ben Schattenberg (29)
  is er ook. Hij biecht op nog
  nooit zo noordelijk in Gronin-
  gen te zijn geweest. De Lim-
  burger biecht ook op dat hij
  dacht dat Groningers een
  stug volkje zijn. Dat idee is hij
  sinds gisteren kwijt. Hij
  spreekt, een tikje verbaasd,
  over een warm en vriendelijk
  onthaal. Totaal niet stug.
    Schattenberg feliciteert
  Doodstil, Doodstil bedankt
  Schattenberg. Voorzitter
  Geert Kaap van buurtvereni-
  ging Doodstil Springlevend is
  trots, wethouder Rein Eisinga
  niet minder. Hij rept zelfs van
  een ontmoeting tussen Dood-


  stil en Schellebelle.
    Schellebelle? Dat is geen
  sprookje, dat is een plaatsje
  vlakbij Gent met de mooiste
  plaatsnaam van Vlaanderen.
  Inwoners van Doodstil zien
  die ontmoeting met de Bel-
  gen wel zitten en hopen dat
  het geen onderonsje wordt op
  bestuurlijk niveau.
    Schattenberg ziet het
  feestje en geroezemoes stra-
  lend aan. Kort geleden is hij
  ook al in Schellebelle ge-
  weest. Ook daar kon hij reke-
  nen op een warm onthaal.
  Bleef het in Schellebelle
  bij een sticker waarop vermeld
  staat dat het dorp de titel
  mooiste plaatsnaam van
  Vlaanderen heeft behaald. In
  Doodstil heeft de gemeente
  groots uitgepakt.
    Onder alle vier plaatsnaam-
  borden van Doodstil is een
  groot bord aangebracht
  waarop de titel te lezen valt.
  "O jee, roofgoed", merkt oud-
  Doodstilster Roelf Meinardi
  (83) op. De plaatsnaambor-
  den van Doodstil zijn geliefd
  en dat zal met de onderbor-
  den niet anders zijn.
    Het maakt voor even niets
  uit. De kinderen van Doodstil
  laten ballonnen op, het glas
  wordt geheven en de barbe-
  cue gaat aan. Een uniek
  feestje.

 • Dagblad van het Noorden, 17 juli 2006,

 • Ommelander Courant 25 januari 2007

  Veetransporteur KNOL stopt ermee

  DOODSTIL - ,,Als we een zoon hadden gehad, waren we er vast en zeker mee doorgegaan." Tamme Knol (sinds gisteren 69) en zijn echtgenote Hennie hebben echter vier dochters op de wereld gezet en die hebben zich niet gemeld voor een voortzetting van de bedrijfs- voering. Per 15 januari heeft de familie Knol het transport- bedrijf inclusief vrachtwagens en de twee personeelsleden, onder wie broer Bonne, overgedaan aan De Boertrans uit Witmarsum. Daarmee komt een eind aan de historie van een veetransportbedrijf dat in 1927 begon als de firma Compaan & Knol. Tamme Knol kwam in 1964 bij vader Piet in het bedrijf en heeft dat dus tot 2007 volgehouden. In al die jaren is er veel veranderd. Uiteinde- lijk is het er door de MKZ-crisis niet beter van geworden, zo concludeert het echtpaar Knol.


  door Peter Fokker

  In 1927 besloten de heren Knol en Compaan een bodedienst op te zetten tussen Zandeweer en Groningen. Ze vervoerden van alles. Zo namen ze groente van de plaatselijke veiling mee naar Groningen en ook gingen er wel eens koeien mee. Vervolgens werd de auto schoongespoten en werden op het bodenterrein in Groningen pakjes ingeladen die mee terug moesten. Tamme Knol: ,,In die tijd had Zandeweer nog tien winkels, een smederij, diverse schilders maar ook drie bakkers. Dat is allemaal verleden tijd."
  Na de oorlog besloot vader Piet voor zichzelf te beginnen als veetransporteur. Tamme Knol ging van- af zijn zestiende met pa mee. Toen hij van de Ambachtsschool kwam, ging hij aanvankelijk aan de slag bij smid Beukema. ,,Ik moest dan het smidsvuur aan de loop maken en de paardenpoten vasthouden als de smid aan de slag ging met hoefijzers. Paardenbenen? Nou, die dikke Belgen hadden echt wel poten hoor", lacht de Doodstilster. Nadat hij zijn rijbewijs had gehaald, kwam hij bij pa in de zaak. ,,Achteraf had ik beter een vak kunnen leren, dan had ik het een stuk gemakkelijker gehad dan nu. Het is een pens vol werk geweest, dat kan ik je verzekeren." De winter van 1979 staat velen in het geheugen gegrift, ook in dat van Tamme Knol. Hij was die nacht met varkens op pad geweest naar de bekende varkenskoopman Renze de Vries, die later beroemd en berucht zou worden vanwege de zwartgeld-affaire bij FC Groningen. De varkens waren afgeleverd, maar de vrachtwagen had een kapotte spiegel en dus besloot de veerijder op de terugweg even bij Bats in Bedum langste gaan. Daar keken ze al stomverbaasd dat er nog iemand met dat weer op pad was. Uiteindelijk werd er nog een redelijk begaanbare route gevonden maar die hield in Onderdendam plotseling op. ,,We konden niet meer over de sneeuw heen kijken en hebben de auto met de sleutels erin laten staan en zijn lopend verder gegaan. Via Stitswerd en een korte tussenstop in Rottum, waar de warme melk de kou wat verjoeg, werd via het Boterdiep koers gezet naar huis waar ze blauw van de kou arriveerden. Hennie Knol: ,,Ik stond naar buiten te kijken en zei nog ,daar lopen met dit noodweer nog twee man rond'. Dat bleken Tamme en Bonne te zijn."
  Tamme Knol besloot niet er op zijn 65e al mee te stoppen. ,,We hebben nog een nieuwe auto gekocht en zijn doorgegaan. Het is gewoon mooi werk. Het is echter wel erg veranderd door alle regels en dingen die op papier gezet moeten worden. Ik moest er zelfs cursussen voor volgen. De aardigheid is er langzamerhand af gegaan."
  Hij is niet de enige veetransporteur in de regio die ermee gestopt is. Velen gingen hem al voor en momenteel is er bijna geen veewagen in Noord-Groningen meer te vinden. In de glorietijd had ieder dorp wel een of meerdere veetransporteurs.

  Bijzondere vrachtjes heeft Tamme Knol in al die jaren wel gehad. Zoals de keer dat hij zich in de Eemshaven moest melden. ,,Daar arriveerde het Russisch Staatscircus. Die waren meegereisd op een autoboot vol met Lada's. Wij moesten twee kamelen vervoeren. De eerste rit was naar Apeldoorn. Daar moesten we heel lang wachten omdat de hokken eerst moesten komen en ook nog opgebouwd moesten worden. Later hebben we ze ook nog naar Thialf en naar het Sportpaleis in Antwerpen gebracht. Daar is het hele circus uiteindelijk weer verscheept." Waren kamelen de grootste dieren die in een veetrailer van Knol hebben gestaan, honden waren de kleinste viervoeters die meegenomen zijn. Het waren de meest beruchte honden uit Noord-Groningen, namelijk die van Joke Ottenhof uit Zuidwolde. Aanvankelijk was het de bedoeling om al haar honden uit Zuidwolde weg te halen, maar die bleken de nacht vantevoren na blijkbaar een anonieme tip weggehaald te zijn. Knol: ,,Vervolgens hebben ze ontdekt dat ze in Hellum zaten en toen zijn de honden daar weggehaald. Dat was een hele toestand met zelfs de ME erbij. Uiteindelijk kreeg de Doodstilster veerijder zestig honden mee die in diverse asiels in heel Nederland werden afgeleverd. ,,Ik kwam zelfs in Venlo en Eindhoven terecht. Die dag speelde PSV voor de Europa- cup en al die supporters op straat keken raar op toen er opeens een veewagen langskwam met allemaal blaffende honden en uitstekende pootjes. Ik heb later nog een telefoontje gehad van Joke Ottenhof. Ze bood me duizend gulden om weer terug te gaan en de honden terug te halen omdat ik precies wist waar de beesten zaten. Maar dat heb ik afgewezen, zelfs als ze me tienduizend had geboden. Vervolgens heeft ze iemand anders gevonden die het wel heeft gedaan." In al die jaren ging Tamme Knol met veel plezier de veemarkten van Groningen en Leeuwarden af. Op de terugweg werd er geregeld slachtvee meegenomen voor de slagers in de regio die dan wekelijks verse karbonaadjes en worst konden leveren. Ook dat werd echter steeds minder. Van de veemarkten in Groningen weet Tamme Knol nog goed dat er zoveel vee werd aangeboden dat de dieren aan de buitenkant aan de hekken werden vastgebonden. "En als er dan eentje ontsnapte, dan was het weer paniek in de stad", lacht hij.
  Ook bij hem zelf ging het wel eens mis met het overladen. ,,Een keer sprong er een koe over het hek in Garrelsweer. Die stond bij mensen in de tuin, haha. En dan? Ja, weer vangen, he?"
  Ook werd er in Doodstil wel vee overgeladen. Die koeien mochten even in het weiland naast de boerderij grazen. ,,Maar die waren blijkbaar geen sloten of wat gewend. Ze sprongen achter elkaar het Boterdiep in. De brandweer erbij? Welnee, een touw om de kop en de vrachtwagen ervoor. Ze waren er zo weer uit."
  Ook heeft de Doodstilster wel eens een vrachtje onder politiebegeleiding vervoerd. ,,Dat ging om Ierse paarden en de eigenaars waren als de dood voor een IRA-aanslag. We kregen agenten mee tot aan de grens met België. Daar keerden ze om en moesten we het zelf verder maar uitzoeken."
  Een enkele keer was de vracht beperkt tot een merrie of een koe die gedekt moest worden. ,,Mijn eerste rit alleen was met een merrie die gedekt moest worden in Donderen. Ook ging ik eens met een koe naar Sint Annaparochie. Die stier was echter zo lui als wat. Die moest zoveel koeien dekken dat hij er geen zin meer in had. Toen moesten we lang wachten..."
  Het rijden bij nacht en ontij en zelfs op feestdagen is er voor de veetransporteur in ruste nu niet meer bij. Er is nu meer tijd voor de zes kleinkinderen en voor zelfs misschien nog eens een vakantie. Want dat schoot er al die jaren wel bij in.

 • Dagblad van het Noorden, 27 januari 2007,

 • Dagblad van het Noorden, 3 mei 2007,

 • Dagblad van het Noorden, 15 juli 2008,

 • Dagblad van het Noorden, 17 juli 2008,

 • Dagblad van het Noorden, 7 augustus 2008,

 • Dagblad van het Noorden 11 augustus 2008  Alle inwoners Doodstil krijgen 'Doodstil' cadeau

  Doodstil klinkt spannend.
  Het kleine dorp naast Uithuiz-
  en is verre van spannend,
  maar de plaatsnaam doet
  anders vermoeden. Schrijver
  Bies van Ede (51) uit Haarlem
  heeft zijn nieuwste boek
  Doodstil getiteld.

  Door Marijke Brouwer

  Wat vindt u van het plaatsje
  Doodstil?
  Ik ben er nooit geweest, want
  ik had geen tijd om helemaal
  vanuit Haarlem naar Doodstil
  te reizen. Ik moest dit boek in
  drie maanden schrijven, van-
  daar. Bovendien verwacht ik
  niet er veel anders aan te tref-
  fen dan in een klein dorpje in
  Noord-Holland."

  Maar uw nieuwste boek heet
  Doodstil!
  "Ja, klopt. Ik wilde een bandje
  in mijn verhaal Doodstil noe-
  men, maar in het echt bestaat
  er al een band die zo heet. Dus
  toen heb ik de band Tranendal
  genoemd en het boek de titel
  Doodstil gegeven."


  Waar gaat uw verhaal over?

  "Ik wilde iets doen met dat hiv-

  schandaal in Groningen. Ter-
  wijl ik zat te schrijven, gebeur-
  de er van alles wat ik erbij kon
  betrekken. Het is een thriller."

  Wat vindt u ervan, schrijver te
  zijn?
  "Het leukste wat er is. Gewoon
  gaan zitten en een stukje
  schrijven."

  Is het niet moeilijk om steeds wat nieuws te verzinnen?
  "Je verzint nooit wat nieuws.
  Alles is al een keer geschreven,
  alleen nog niet door mij."

  Hoe bent u schrijver geworden?
  "Ik debuteerde op mijn negen-tiende met een dichtbundel.
  Tja, hoe gaat dat…Je kan geen
  meisjes krijgen dus dan ga je
  gedichten schrijven. Over lief- desnarigheid. Haha."

  Doodstil verschijnt in een oplage van vijfduizend stuks, maar 153 gaan er gratis weg. Vertel!
  "Klopt. De 153 inwoners van
  Doodstil krijgen een gratis
  exemplaar. Dat kan via de web-
  site www.doodstil-hetboek.nl.
  Daar is ook een lied over Dood-
  stil te vinden."

  En wat wordt uw volgende klus?
  "Ik ben bezig met een kinderboek
  waarin Sinterklaas de
  hoofdrol speelt. Daarna begin
  ik aan een echte literaire roman."

 • Dagblad van het Noorden 22 november 2008

  Doodstil leest huis aan huis 'Doodstil'


  foto's: DvhN/Duncan Wijting

  In het boek Doodstil wordt het dorp Doodstil vaak genoemd, maar het boek heeft niets met Doodstil te maken.

  Een thriller met de titel
  Doodstil. Ondertussen heeft
  vrijwel elk huishouden in
  Doodstil een Doodstil in huis.

  Door Marijke Brouwer

  DOODSTIL - Op het nachtkast-
  je, in de kast, in de venster-
  bank of achteloos op de keu- kentafel: het boek Doodstil ligt
  ergens in bijna alle 42 huizen
  die Doodstil rijk is. Op elk
  adres arriveerde een brief van
  de uitgeverij waarin stond ge- schreven dat de thriller speci-
  aal voor hen gratis was af te ha-
  len bij boek- en kantoorvak-
  handel Venema in Uithuizen.
  Op twee na togen alle huishou-
  dens naar de boekhandel. Ten-
  slotte verschijnt er niet elke
  week een boek dat als titel de
  naam van je dorp draagt.
  Dorpsvereniging Doodstil
  Springlevend nodigde schrij-
  ver Bies van Ede uit op de
  buurtbarbecue, maar hij liet
  verstek gaan. "Ik hou niet van
  barbecueën, het was slecht
  weer en ik vond het te ver
  weg", zegt Van Ede uit Haar-
  lem, die nimmer in het dorp is
  geweest, ook niet ter voorbe-
  reiding op zijn thriller. "Ik heb
  die uitnodiging voor de barbe-
  cue gehad en verder bleef het
  doodstil", zegt Van Ede, die
  werkt aan een nieuw boek.

   
   Geert Kaap (72)

  Is voorzitter van Dorpsvereni-
  ging Doodstil Springlevend. Is
  niet zo’n lezer. Althans, niet
  van boeken of romans of thril-
  lers. Verslindt wel kranten.
  Toog naar de boekhandel voor
  Doodstil, maar heeft er nog niet
  in gelezen. Gaat dat nog doen.
  Echt. Zijn vrouw Trijn gaat het
  ook nog lezen. Heeft al van mededorpsgenoten
  gehoord dat
  het boek evengoed Spijk had
  kunnen heten of Roodeschool,
  want er is nauwelijks iets ty-
  pisch Doodstils aan.

   


   Wilma Piersma (44)

   

  Vist het boek van de slaapka-
  mer van haar zoon die er een
  boekverslag van heeft ge-
  maakt voor school. Heeft het
  zelf gedeeltelijk gelezen, de
  rest komt nog. Houdt wel van
  de manier van schrijven, doet
  haar denken aan de stijl van
  Henning Mankell. Raadt lief-
  hebbers van de streekroman
  Doodstil sterk af, want het boek
  heeft niets met het dorp Dood-
  stil te maken. Vindt het grap-
  pig dat haar dorp zo graag
  wordt vernoemd.

   Grace Baijens (67)


  Vindt het boek er leuk uitzien.
  Een leuke geste. Dat was het
  qua positieve berichten. Vindt
  het hele boek geen fluit aan,
  noemt het taalgebruik agres-
  sief, de inhoud goedkoop.
  Heeft het met moeite van a tot
  z gelezen. Noemt Doodstil ni- veauloos. Vindt het totaal niet
  haar verhaal. Evenmin van
  haar man. Die begon er welis-
  waar in, maar legde het al snel
  terzijde. Weet zeker dat deze
  thriller nooit een bestseller zal
  worden.


   Alfred Molenkamp (35)

  Is vrachtwagenchauffeur en
  kraanmachinist. Heeft het
  boek meteen paraat. Heeft er
  tot nu toe nog geen letter in ge- lezen. Heeft ook niet veel tijd
  om erover te praten, want
  moet weg. Wil het boek abso-
  luut gaan lezen. Ligt in de be- doeling. Leest zich geen slag in
  de rondte. Vindt Doodstil een
  mooie boektitel. Woont nog
  niet erg lang in Doodstil.
  Hoopt dat ongetwijfeld wel te
  doen. Zeker nu er een boek
  naar vernoemd is.


   Hennie Smit (48)

  Had Doodstil nooit gelezen als
  het niet Doodstil had geheten.
  Houdt niet van fantasiewereld
  en onwerkelijkheid. Houdt al
  helemaal niet van grof taalge-
  bruik dat in de thriller tot ver- velens toe terug komt. Zegt dat
  het boek niet klopt. Doodstil- sterweg wordt tig keer ge-
  noemd, terwijl die weg niet be- staat. Las het helemaal uit.
  Vindt het leuk om eens iets ge-  lezen te hebben wat ze niet
  leuk vindt. Had het boek an-
  ders geleend bij de bieb.

 • Dagblad van het Noorden 25 november 2008

  Van Aalsum tot Zuurdijk, van Doodstil tot Doezum


  Foto: Willem Friedrich
  over de oorsprong van de naam Doodstil wordt al lang gespeculeerd.

  Van Aalsum tot Zuurdijk, van Doodstil tot Hongerige Wolf.
  Ruim 400 buurtschappen, dorpen en steden in de provincie Groningen zijn vanaf nu te vinden in een fascinerend, 640 pagina's tellend boek. Het is niet alleen bedoeld als ontdekkings- reis voor Groningers in de eigen omgeving. Groningen, Stad en Ommeland - dorpen - plaatsen - gehuchten wil ook toeristen van elders boeien met uitleg over de historie en het karakter van de talrijke plaatsen in Groninger- land


  Door Bouwe van Norden

  Ook de recente geschiedenis wordt in het met meer dan 1500 kleuren- foto's geïllustreede naslagwerk in beknopte vorm opgelepeld. Zo wordt over het ten noorden van Ganzedijk gelegen gehucht Hongerige Wolf vermeld dat Richard Klinkhamer er - evenals veel andere kunstenaars - lange tijd heeft gewoond. Een ijzingwekkend sujet, dat in de gevangenis belandde wegens de moord op zijn vrouw en over zijn gruweldaad tot ontsteltenis van vele het boek Woensdag, gehaktdag schreef.


  De herkomst van de naam Hongerige Wolf hebben de auteurs van Groningen, Stad en Ommeland, de historici Albert Buursma uit Groningen en Marina van der Ploeg uit Tolbert, niet

  kunnen achterhalen. Ze melden alleen dat de Hoofdweg en één van de woningen deze boeiende naam ook dragen. In het Oldambt (aan het Hoofdkanaal van Reiderland) is overigens nog een nederzetting die Hongerige Wolf
  heet. De herkomst van de naam van deze plaats is wel bekend. Die werd ontleent aan een herberg, Hongerige Wolf genaamd.
    Het boek vol gehuchten, dorpen en steden leent zich voor aangenaam geblader. Een register waarin alle plaatsen op alfabetische volgorde staan, maakt het mogelijk snel iets op te zoeken. Buursema en Van der Ploeg: "Voor het eerst zijn voor een breed publiek de zeer uiteenlopende geschiedenissen van Groninger plaatsen gebundeld. Dit boek biedt een handreiking om even ergens stil te staan, te genieten en te ontdekken. Zo kuier je op een andere manier door dorpen, straatjes en het landschap.
    Op een kaart is te vinden waar de beschreven plaatsen liggen. Deze nieuwe uitgave wordt ondersteund door een via www.groningengids.nl te bereiken website. De foto's zijn gemaakt door Willem Friedrich uit Winschoten.


  Profiel in Bedum heeft 'Groningen, Stad en Ommeland' uitgebracht. De uitgeverij noemt het haar 'allergroningste Groningenboek'. Het helemaal in kleur gedrukte, ingebonden boek kost 29,50 euro (ISBN 978 90 5294). Bestellen kan onder meer via www.profiel.nl
  .

   

  Doodstil blijft fascineren

  Over de oorsprong van de naam Doodstil wordt al lang gespecu- leerd. Een van de verklaringen is dat in dit gehucht aan het Boterdiep tussen Uithuizen en Zandeweer ooit op weg naar de begraafplaats een lijkkist overboord sloeg op de veerpont. Daarop zou een brug ('til' in het Gronings) voor de doden (voor de gang naar het kerkhof) zijn gebouwd: de 'Doods-til'. De schrijvers van het Groninger plaatsen boek stellen echter dat het waarschijnlijker is dat Doodstil

  een verbastering is van de naam van ene Doede of Dode ('Doedes til'). Een sieraad voor Doodstil is de Jugendstilvilla (1916) aan de Barmerweg.
    In het plaatsje met de fascinerende naam voltrok zich in 1837 een drama. Okke Kluin uit Kantens vermoordde de weduwe Marijke Arends Taaisma en roofde haar geld. De onverlaat werd gepakt en in stad Groningen opgehangen. Hij was de laatste inwoner van de provincie die aan de galg stierf.

   

  Doezum was moerassig

  De naam van het dorp Doezum in het Westerkwartier is afgeleid van dous of douze. Dat betekent moe- rassige wildernis of verblijfplaats.
    De plaats ligt op een zandrug, die boven het veenmoeras uitstak. In Doezum is in de twaalfde eeuw een tufstenen kerk in romaanse stijl gebouwd. Verteld wordt ook over de vroegere poldermolen

  Bombay uit 1872. De onttakelde romp werd in 1998 omgebouwd tot een bijzonder woonhuis.
    Het westelijk van Doezum gelegen Peebos ('bos van Pebe' red.) was vroeger een wilde en ruige streek. Tegenwoordig is het natuurgebied.
    In Doezum wonen nu zo'n 1100 mensen.